แตงกวา

แตงกวา ชื่ออื่น : ภาคเหนือเรียกว่า แตงขี้ไก่ แตงขี้ควาย แตงช้าง เชียงใหม่เรียกว่า แตงปี แตงยาว แตงเห็น แตงอ้ม ตาเสาะชื่อสามัญ : Cucumberชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis sativus Linn.วงศ์: Cucurbitaceae ลักษณะทั่วไป : แตงกวามีรากแก้ว แตกแขนงเป็นจำนวนมาก รากสามารถแผ่ทางด้านกว้างและหยั่งลึกได้มากถึง 1 เมตร ลำต้นเป็นเถามีขนขึ้นมีขนขึ้นปกคลุมทั่วไป มีข้อยาว 10 ถึง 20 เซนติเมตร มีหนวดเกาะบริเวณข้อโดยส่วนปลายของหนวดไม่มีการแตกแขนง ใบมีก้านใบยาว 5 – 15 เซนติเมตร ใบหยาบมีขนใบ มีมุมใบ 3 ถึง 5 มุม...

แตงกวา

แตงกวา ชื่ออื่น : ภาคเหนือเรียกว่า แตงขี้ไก่ แตงขี้ควาย แตงช้าง เชียงใหม่เรียกว่า แตงปี แตงยาว แตงเห็น แตงอ้ม ตาเสาะชื่อสามัญ : Cucumberชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis sativus Linn.วงศ์: Cucurbitaceae ลักษณะทั่วไป : แตงกวามีรากแก้ว แตกแขนงเป็นจำนวนมาก รากสามารถแผ่ทางด้านกว้างและหยั่งลึกได้มากถึง 1 เมตร ลำต้นเป็นเถามีขนขึ้นมีขนขึ้นปกคลุมทั่วไป มีข้อยาว 10 ถึง 20 เซนติเมตร มีหนวดเกาะบริเวณข้อโดยส่วนปลายของหนวดไม่มีการแตกแขนง ใบมีก้านใบยาว 5 – 15 เซนติเมตร ใบหยาบมีขนใบ มีมุมใบ 3 ถึง 5 มุม...